Головна Освітні послуги Паралельне навчання 2019 р.

Витяги з Правил прийому

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору

та зарахування на навчання

 

9.   Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра осіб, які не менше одного року здобувають ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, за іншою формою навчання в НПУ імені М. П. Драгоманова:

Етапи вступної компанії Терміни
Початок прийому заяв та документів 12 липня
Закінчення прийому заяв та документів 28 липня
Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

02 серпня

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

07 серпня

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

15 серпня

 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

8.3. Для вступу на другий курс для здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу особами, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план:
копію документа, що посвідчує особу;
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінали або його копії завірені у встановленому законодавством порядку);
копію залікової книжки чи індивідуального навчального плану студента (печатка, підпис керівника установи) або витяг із залікової книжки (завірений в установленому порядку);
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
НПУ імені М. П. Драгоманова може встановлювати перелік документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.
Вступники, які проходять вступні випробування, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

20.        Для конкурсного відбору осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу використовується середній бал отриманих оцінок за перший рік навчання за попередньою спеціальністю (спеціалізацією).

При цьому в залежності від рівня відповідності освітніх програм факультетом (інститутом) можуть встановлюватися додаткові вимоги до такої категорії осіб у частині виконання додаткового індивідуального навчального плану впродовж першого року навчання.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.