Головна / Нормативні документи / Інформаційні матеріали/ документи / Положення про порядок поселення та проживання в гуртожитках

Положення про порядок поселення та проживання в гуртожитках

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок поселення та проживання в гуртожитках

студмістечка НПУ імені М.П.Драгоманова

             1. Загальні положення

1.1.  Положення про порядок поселення та проживання в гуртожитках студмістечка НПУ імені М.П.Драгоманова (далі – Положення), розроблено з метою ефективного використання житлових площ, забезпечення високого рівня культури проживання студентів, аспірантів і докторантів НПУ імені М.П.Драгоманова (далі – Університету) денної форми навчання, а також слухачів підготовчого відділення та студентів-іноземців, інших осіб у гуртожитках студмістечка Університету.

1.2. Положення  регламентує організацію та проведення організованого поселення і проживання іногородніх студентів Університету, що навчаються на денній формі, а також студентів-іноземців.

  1. Положення розроблено на підставі:
    1. Конституції України;
    2. Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 № 2984-ІІІ;

1.3.3. Примірного  положення про студентський гуртожиток  вищого навчального закладу, затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України від 13.11.2007 № 1004;

1.3.4.Примірного положення про гуртожиток, затвердженого постановою РМ УРСР від 03.06.1986 р. № 208;

1.3.5. Статуту НПУ імені М. П. Драгоманова;

1.3.6. Положення про студентські гуртожитки НПУ імені М.П.Драгоманова;

1.3.7. Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-ХІІ;

1.3.8. Постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.1995 р. № 433 «Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»;

1.3.9. Указу Президента України «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах» від 19.05.1999 р. № 524/99;

1.3.10. Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 р. № 3773-VІ;

1.3.11. Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 02.09.2008 р. № 345 – ІV.

2. Основні принципи поселення та проживання в гуртожитках НПУ імені М.П.Драгоманова

2.1. Роботу з організації поселення студентів та аспірантів до гуртожитків Університету координує  Комісія з поселення до гуртожитків НПУ імені М.П.Драгоманова (далі – Комісія).

2.2. До складу Комісії входять: перший проректор з організації навчально-виховної роботи і економіки – голова Комісії, директор студмістечка – заступник голови, голова ППО студентів – заступник голови; члени Комісії: голова студентської ради Університету, заступники директорів інститутів з навчально-виховної роботи, голови профспілкових бюро інститутів, голови студентських рад інститутів, голови студентських рад гуртожитків, завідувачі гуртожитками ( коменданти).

2.3. Персональний склад Комісії затверджується наказом ректора університету, як правило, один раз на навчальний рік.

2.4. Студентів поселяють відповідно до розподілу місць у гуртожитках студмістечка, який затверджується щорічно наказом ректора Університету.

2.5. Поселення до гуртожитків студентів в кожному інституті здійснює комісія інституту з поселення, яка формує та затверджує рейтингові списки студентів, у межах затвердженого розрахунку розподілу місць у гуртожитках між інститутами.

2.6. До складу комісії інституту з поселення  входять: директор інституту – голова комісії, заступник директора з виховної роботи, а також представники профбюро студентів інституту, студентської ради інституту, представники студентських рад гуртожитків та завідувач гуртожитку.

2.7. Особисту відповідальність за поселення студентів інституту несе голова комісії інституту з поселення.

2.8. Студентські ради гуртожитків разом із завідувачами гуртожитків(комендантами) організовують роботу з  поселення студентів до відповідних гуртожитків.

2.9.Студентські ради гуртожитків:

2.9.1. організовують проведення загальних зборів студентів, які мешкають у відповідних гуртожитках, з питань поселення та проживання у гуртожитках студмістечка на наступний навчальний рік;  подають копії протоколів зборів до Комісії;

2.9.2. здійснюють контроль за дотриманням студентами відповідних Правилвнутрішнього розпорядку, Правил пожежної безпеки;

2.9.3. щомісяця (або за потребою) проводять збори студактиву гуртожитку для вирішення нагальних питань тощо;

2.9.4. формують і передають профкому студентів списки студентів нерекомендованих на поселення, які протягом навчального року порушували Правила внутрішнього розпорядку НПУ імені М.П.Драгоманова та не дотримувалися умов Договорів на проживання в гуртожитку.

2.10. На підставі цих списків профком студентів готує а ректор затверджує  розпорядження про непоселення студентів, які порушували Правила внутрішнього розпорядку НПУ імені М.П.Драгоманова та не дотримувалися умов Договорів на проживання в гуртожитку. Розпорядження доводиться до відома студентів інститутів.

2.11. Комісія інституту з поселення зобов’язана направляти батькам студентіввідповідного інституту листи-повідомлення про непоселення на наступний навчальний рік.

2.12. Студенти, які виявили бажання поселитися до гуртожитку в наступному навчальному році, пишуть відповідну заяву та подають її голові комісії інституту з поселення до гуртожитку до 15-го квітня відповідного навчального року.

2.13. На підставі особистих заяв студентів 1-3 курсів, затвердженого рейтингового розподілу місць в інститутах комісія інституту з поселення формує та подає до 15 червня в профком студентів списки студентів для поселення у гуртожитки на новий навчальний рік. На підставі поданих списків Комісія готує направлення на поселення для студентів 2–4 курсів.

2.14. Комісії інститутів з поселення готують рейтингові списки студентів першого року навчання (із зазначенням пільг відповідно до абзаців 3 і 4 розділу 3  Положення), які рекомендовані  на поселення, та подає до  профкому студентів у дводенний термін після видання наказу ректора про зарахування на навчання. На підставі поданих списків студентів першого року навчання Комісія готує направлення на поселення.

2.15. Направлення на поселення студентів Комісія передає до комісій інститутів з поселення.

2.16. У зв’язку зі збільшенням контингенту студентів загалом та іногородніх зокрема, та внаслідок дефіциту місць для поселення впроваджуються такі умови:

2.16.1. поселення студентів першого року здійснювати на конкурсних засадах.

2.16.2. не поселяти до гуртожитків університету студентів, які проживають у певних районах і населених пунктах Київської області, перелік яких щороку визначає Комісія і наказом затверджує ректор університету.

2.16.3. поселення студентів 2–4 курсів здійснювати на підставі рейтингу та у межах затвердженого розрахунку розподілу місць у гуртожитках студмістечка Університету  на навчальний рік.

2.16.4. для студентів першого року навчання ОКР спеціаліста та магістра резервувати кількість місць для їх проживання у відповідних гуртожитках. Кількість таких місць у кожному з гуртожитків  визначає Комісія.

2.16.5. усі питання, пов’язані з поселеннямщо не врегульовані Положенням, розглядати на засіданні Комісії.

2.16.6. осіб, які не навчаються та не працюють в НПУ імені М. П. Драгоманова, до гуртожитків університету можуть поселяти за рішенням Комісії та відповідно до норм чинного законодавства України.

2.16.7. з кожним мешканцем гуртожитку укладати відповідний договір на визначений термін проживання, у якому передбачено виконання Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Університету, а також зобов’язання за мешканцями  щодо збереження матеріальних цінностей та відшкодування нанесених збитків.

3. Організація поселення та проживання студентів І-го року навчання

3.1. Приймальна комісія НПУ імені М.П.Драгоманова на підставі заяв студентів надає комісіям інститутів з поселення списки студентів  І-го року навчання, які потребують місце для проживання в гуртожитку.

3.2. Підставою для поселення іногороднього студента І-го року навчання до гуртожитку є його заява та реєстрація студента за місцем проживання за межами м. Києва.

3.3. Обов’язково необхідно забезпечити місцем у гуртожитку студентів денної форми навчання, які мають відповідні підстави згідно з:

3.3.1. Постановою Кабінету Міністрів України «Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» 16.06.1995 № 433;

3.3.2. Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-ХІІ;

3.3.3. Указом Президента України «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах» від 19.05.1999 р. № 524/99;

3.3.4. Законом України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 02.09.2008 № 345-VІ.

3.4.Під час поселення студентів І-го року навчання право на першочергове поселення до гуртожитків за рішенням комісії інституту з поселення надається:

3.4.1. студентам-інвалідам;

3.4.2. студентам з багатодітних родин (троє і більше дітей);

3.4.3. студентам, у яких один з батьків помер (загинув);

3.4.4. студентам з неповних сімей;

3.4.5. студентам, які мешкають у віддалених районах та гірській місцевості України;

3.4.6. студентам, що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб.

3.5. На вакантні місця відповідно до рейтингу, якийвираховується з урахуванням успішності, наукової та методичної роботи, громадської діяльності та участі у культурній і спортивно-масовій роботі, студенти отримують направлення.

3.6. Рейтинговий список студентів на поселення необхідно формувати у такому порядку:

  • пільгові категорії;
  • особи, що мають право на першочергове зарахування;
  • особи за рейтингом.

3.7. Порядок поселення до гуртожитків студентів І –го року навчання:

3.7.1. Поселення до гуртожитку розпочинається 25 серпня кожного року. Для поселення необхідно прибути до гуртожитку в день, зазначений у виклику на поселення.

3.7.2. Отримати у комісії інституту з поселення  направлення на поселення.

3.7.3. Пройти медогляд у студентській поліклініці, що розташована за адресою:                    м. Київ, вул. Янгеля, 18/2 (при собі обов’язково мати довідку з відміткою про проходження флюорографії).

3.7.4. З направленням та відміткою зі студентської поліклініки з’явитися  до відповідного гуртожитку, зареєструватися у завідувача гуртожитку  та паспортиста гуртожитку (у паспорті повинна стояти відмітка про виписку з постійного місця проживання).

3.7.5.Студенти-військовозобов’язані повинні стати на військовий облік у військово-мобілізаційному відділі (центральний корпус Університету, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пирогова 9).

3.7.6. Студенту, який поселяється до гуртожитку, надається  визначене ліжко-місце, необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.

3.7.7. Студент повинен укласти Договір на проживання в гуртожитку та ознайомитися (під підпис) з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та Правилами техніки безпеки.

4. Організація поселення і проживання студентів 2–4 курсів.

4.1. Підставою для поселення іногороднього студента 2-4 курсів до гуртожитку є його особиста письмова заява на ім’я  голови комісії інституту з поселеннята постійна реєстрація студента за межами м. Києва.

4.2.  Обов’язково необхідно забезпечити місцем у гуртожитку студентів денної форми навчання, які мають відповідні підстави згідно з:

4.2.1. Постановою Кабінету Міністрів України «Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» від 16.06.1995 № 433;

4.2.2. Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.021991 р. № 796-XІІ;

4.2.3. Указом Президента України «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах» від 19.05.1999 № 524/99;

4.2.4. Законом України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 02.09.2008 № 345-VІ.

4.3. Незалежно від наявних у студента 2–4 курсів пільг, обов’язковими підставами для поселення є:

4.3.1. перевід студента на наступний курс або зарахування студента на  5 курс;

4.3.2. оформлення належним чином обхідного листа;

4.3.3. виконання студентом Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НПУ імені М.П.Драгоманова, умов Договору на проживання в гуртожитку, Правил пожежної безпеки. Студентів, які не дотримувалися умов перерахованих вище документів, не рекомендують на поселення до гуртожитків.

4.4. дотримання встановлених строків поселення до гуртожитку. Студентів, які виконали всі зазначені умови але не дотрималися встановлених строків, поселяють на загальних підставах.

4.5. Порядок поселення:

4.5.1. Поселення до гуртожитків проводиться з 25 серпня до 5 вересня щороку.

Для поселення в гуртожиток необхідно:

4.5.1.1. на підставі паспорта та обхідного листа отримати у голови комісії інституту з поселення направлення на поселення.

4.5.1.2. пройти медогляд у студентській поліклініці, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Янгеля, 18/2 (при собі обов’язково мати довідку з відміткою про проходження флюорографії).

4.5.1.3. з направленням та відміткою зі студентської поліклініки з’явитися  до відповідного гуртожитку, зареєструватися у завідувача гуртожитку.

4.5.1.4. у гуртожитку укласти Договір на проживання у гуртожитку, ознайомитися (під підпис) з Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НПУ імені М.П.Драгоманова, Правилами пожежної безпеки та сплатити за проживання не менше ніж на місяць вперед.

4.5.1.5. подовжити термін дії перепустки до гуртожитку.

5. Особливості організації поселення і проживання студентів, аспірантів, докторантів, слухачів підготовчого відділення, які є  іноземними громадянами

5.1. Міжнародний відділ подає пропозиції щодо кількості місць, необхідних для студентів, аспірантів, докторантів, слухачів підготовчого відділення, які є іноземними громадянами.

5.2. При укладанні договорів на навчання міжнародний відділ повідомляє комісії інститутів з поселення про зарахування громадян інших держав на навчання з метою розподілу місць в інституті  в межах затвердженого розрахунку розподілу місць у гуртожитках між інститутами.

5.4. На місця, що виділені як планові для поселення студентів-іноземців  і не використані до 10 вересня, за рішенням Комісії поселяють інших студентів.

5.5. До 25 серпня дирекція студмістечка створює резерв у кількості 50 ліжко-місць (за рахунок місць, звільнених випускниками) для тимчасового поселення іноземних громадян, що є слухачами підготовчого відділення протягом червня-серпня, і в разі невикористання цього резерву до 25 серпня за рішенням Комісії на ці місця поселяють інших студентів.

5.6. Студенти-іноземці на наступний навчальний рік поселяються на місця, які вони займали в попередньому навчальному році.

5.7. Рішення щодо подальшого використання ліжко-місць, що були надані  для  проживання студентам-іноземним громадянам та  звільнились  після їх відрахування з університету, приймає Комісія.

6. Організація і порядок виселення студентів

6.1. Студенти, які виселяються  з гуртожитку, зобов’язані у п’ятиденний  термін  з дня визначеної керівництвом університету дати повернути отриманий для користування м’який i твердий інвентар, здати перепустку, відмітити своє виселення в журналі обліку мешканців гуртожитку та підписати обхідний лист.

6.2. Двотижневий термін на виселення розпочинається з дати:

6.2.1. закінчення встановленого у Договорі про проживання в гуртожитку  терміну проживання;

6.2.2. підписання ректором  наказу про відрахування студента з університету.

6.3. Персональну відповідальність за своєчасне звільнення ліжко-місць студентами несуть завідувачі гуртожитків ( коменданти).

6.4. Завідувач гуртожитку:

6.4.1. доводить до відома студента підставу для його виселення;

6.4.2. організовує  виселення студента;

6.4.3. розміщує на вахті список студентів, які повинні виселитись з гуртожитку;

6.4.4. приймає від студента твердий інвентар, що був наданий йому в користування на період проживання в гуртожитку;

6.4.5  вилучає перепустку з дня фактичного звільнення ліжко-місця, але не пізніше встановленого для виселення терміну;

6.4.6. підписує обхідний лист;

6.4.7. вживає заходів щодо посилення  перепускного режиму у гуртожитку;

6.4.8. у випадку, якщо студент, що виселився з гуртожитку у зв’язку із розірванням договору або закінченням встановленого терміну проживання, своєчасно не звільнив ліжко-місце i продовжує користуватися гуртожитком, завідувач гуртожитку повинен письмово повідомити  директора студмістечка та директора відповідного інституту для вжиття заходів відповідного впливу.

6.5. Завідувач камери схову повертає студентові його особисті речі, прийняті раніше на зберігання.

6.6. Кастелянка:

6.6.1. приймає від студента м’який інвентар, який був виданий йому на період користування гуртожитком;

6.6.2. у разі  виявлення нестачі (пошкодження, знищення) виданого в користування майна доповідає завідувачу гуртожитку з метою відшкодування студентом матеріальних збитків, завданих ним внаслідок недбалого користування майном Університету.

7. Організація і порядок проживання студентів у гуртожитках на час літніх канікул

7.1. На період літніх канікул (липень — серпень місяці) студенти зобов’язані виселитися з гуртожитку відповідно до P.6 Положення. Студенти, які бажають проживати в гуртожитку під час літніх канікул, повинні написати заяву та укласти додаткову угоду на проживання в гуртожитку.

7.2. Студенти, які залишилися в гуртожитку на період літніх канікул з причин, які не пов’язані  з виконанням графіку навчального процесу або індивідуального плану аспіранта чи докторанта, здійснють оплату за проживання відповідно до наказу ректора.

7.3. Студенти, які залишаються в гуртожитку на період літніх канікул, в обов’язковому порядку зобов’язані отримати дозвіл від Комісії.

7.4. Студенти, які проживають в гуртожитку під час проходження ними практики, сплачують за проживання на загальних підставах відповідно до категорій, до яких вони належать. Підставою для проживання такої категорії студентів у гуртожитку на зазначений період є витяг з навчальних планів відповідних кафедр, завірений директором інституту та поданий до дирекції студмістечка.

7.5. Студенти, які є у складі студентських будівельних загонів і проживають в гуртожитку, сплачують за проживання в гуртожитку на загальних підставах відповідно до категорій, до яких вони належать. Підставою для проживання такої категорії студентів у гуртожитку на зазначений період є список членів будівельних загонів, завірений директором інституту та поданий до дирекції студмістечка.

7.6. Студенти, які працюють у штабі «Абітурієнт» і проживають у гуртожитку, у  період вступної кампанії сплачують за проживання на загальних підставах відповідно до категорій, до яких вони належать. Підставою для проживання такої категорії студентів у гуртожитку на літній період є список членів штабу «Абітурієнт», завірений відповідальним секретарем приймальної комісії та головою студентського профкому.

7.7. Аспіранти та докторанти, які проживають в гуртожитку під час літніх канікулз метою проведення наукових досліджень сплачують за проживання на загальних підставах відповідно до категорій, до яких вони належать. Рішення щодо проживання аспірантів та докторантів у гуртожитку на зазначений період приймає Комісія.

7.8. Усі мешканці в разі несвоєчасного оформлення документів на проживання без поважних причин (подовження, несвоєчасного звільнення житла) сплачують за кожний день проживання як сторонні особи.

8. Організація поселення і проживання сімейних студентів у  гуртожитках студмістечка Університету

8.1. Координацію роботи з поселення студентів, аспірантів і докторантів, які мають сім’ї  (далі  студентів), до  гуртожитків університету здійснює Комісія.

8.2. Місця для поселення сімейних студентів виділяються за рахунок місць, виділених для відповідних інститутів.

8.3. У зв’язку з розширенням інститутів та внаслідок тимчасового дефіциту місць для поселення впроваджені такі умови:

8.3.1. поселення сімей студентів є конкурсним і здійснюється на один навчальний рік.

8.3.2. з кожним членом студентської сім’ї підписується Договір на проживання, у якому передбачено виконання ним Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НПУ імені М.П.Драгоманова, а також збереження матеріальних цінностей та відшкодування нанесених збитків.

84. Право на поселення до студентських гуртожитків Університету мають подружжя, які є громадянами України, знаходяться в зареєстрованому шлюбі і є іногородніми студентами, аспірантами та докторантами Університету денної форми навчання (з відривом від виробництва).

8.5. Якщо один із членів студентської сім’ї – іногородній студент, аспірант або докторант Університету денної форми навчання, а інший – іногородній студент, аспірант або докторант денної форми навчання іншого вищого навчального закладу м. Києва, то сім’я може бути поселена до  гуртожитку Університету за умови укладання відповідного Договору на проживання між вищими навчальними закладами, студентами яких є члени цієї сім’ї.

8.6. Підставою для надання ліжко-місця у  гуртожитку є рішення Комісії, на підставі якого видається направлення  на поселення.

9. Додаткові положення

9.1. Протягом навчального року місця, закріплені за інститутом, залишаються за ним навіть після звільнення студентами інститутів ліжко-місць. Тимчасова (до кінця навчального року) передача таких ліжко-місць іншому інституту здійснюється лише за згодою обох інститутів або рішенням адміністрації Університету за умови надзвичайних обставин.

9.2. Поселення слухачів довузівської підготовки на період їх навчання та студентів-заочників на період установчої та заліково-екзаменаційних сесій здійснюється на вільні ліжко-місця (за їх наявності). Оплата за проживання здійснюється згідно з наказом ректора.

9.3. На період літніх канікул (липень  серпень місяці) студентські сім’ї мають право продовжувати проживання за рішенням Комісії.

Положення розглянуто та погоджено на засіданні профспілкового

комітету студентів НПУ імені М.П.Драгоманова,

 протокол №103 від23   квітня 2014 р.